AUTOTECH

AUTOTECH ENGINEERING AIE “Derio”.

Empresa I + D fue constituida en el año 2002, con personal originario de Estampaciones Bizkaia, en las proximidades de esta fábrica. En el 2003, se expandió en Barcelona con la creación de otro centro de trabajo I+D.
Actualmente tiene su domicilio social en Boroa (Zornotza), aparentemente como único centro de trabajo en Bizkaia.

En lo que conocemos como AUTOTECH DERIO y sus empleados/as, con los datos facilitados por varios trabajadores a LAB, evidenciamos que el código de identificación fiscal  es el de Boroa, y no nos consta que esté constituida como centro de empresa.

Sopesamos que el colectivo que compone esta “empresa”, que está disperso entre las distintas plantas de la Tooling División, se ve afectado por un doble desplazamiento y previsiblemente por situaciones de cesión ilegal de trabajadores/as.

Como era de esperar, este colectivo descentralizado goza de condiciones laborales a la carta de alguien, sin que se haya considerado el hecho de que AUTOTECH ENGINEERING AIE Bizkaia, tiene un Comité de empresa y unas condiciones sociales pactadas. Y desde luego, no pasan por las 1744 horas.

LAB, mediante la representación que ostenta en esta sociedad, realizara el diagnóstico oportuno para su actuación. Pero desde aquí animamos a los/as trabajadores/as de AUTOTECH DERIO a que os organicéis y busquéis soluciones como colectivo. LAB os apoya!


AUTOTECH ENGINEERING AIE “Derio”.

I+G enpresa hau 2002. urtean eratu zen Estampaciones Bizkaiatik etorri langileekin, azken lantoki horretatik gertu. 2003. urtean Bartzelonara hedatu zen, beste I+G lantokia sortu zela.

Gaur egun, haren egoitza soziala Boroan dago (Zornotza); dirudienez, Bizkaian duen zentro bakarra da.

AUTOTECH DERIO izenez eta bere enplegatuez ezagutzen dugunaren harira, bertako langile batzuek LABeri eman datuen arabera, nabari da identifikazio fiskaleko kodea Boroari dagokiola, eta garbi dakusagu enpresa-gunetzat eratua dela.

Aztertu dugu “enpresa” hau osatzen duen taldeari, zeina Tooling Divisiónek dituen languneetan sakabanatua dagoen, lekualdatze bikoitzak, eta ziur aski, baita langileak legez kontra uzteko egoerak ere, eragiten diola.

Espero zitekeenez, talde deszentralizatu honetan norbaiten nahierako lan baldintzak ematen dira; ez da aintzat hartu AUTOTECH ENGINEERING AIE Bizkaiak enpresa batzordea eta itundutako baldintza sozialak dituela. Eta jakina, ez dira oinarritzen 1744 lanordutan.

LABek sozietate honetan duen ordezkaritzaren bitartez, haren jarduerari dagokion diagnostikoa egingo du. Lerro hauen bidez animatzen ditugu AUTOTECH DERIOko langileak antola zaitezten eta talde moduan, konponbideak bila ditzazuen. LABek lagunduko dizue!