GRUPO DE TRABAJO

LAB pone en marcha un equipo de trabajo, compuestos por 23 delegados/as de las plantas Gestamp Tooling Bizkaia y la participación activa de Estampaciones Bizkaia como referente de la organización Gestamp en Bizkaia.

Este equipo, que tiene internamente establecidas sus bases de funcionamiento, depende directamente de la Federacion LAB Industria en Bizkaia y cuenta con la intervencion activa de la responsable del Metal de Eskumaldea y el responsable del Metal en Ezkerraldea. Como soporte logístico a esta nueva estructura, se ha nombrado una coordinadora de entre el equipo de los/as delegados/as de Gestamp Tooling Bizkaia y el sindicato.

LAB analizara en este grupo las necesidades y problemáticas de cada planta, y ordenadamente y atendiendo a las realidades de cada una de ellas, diseñara junto a sus delegados/as, el camino a seguir hacia un objetivo común.

El mapa que Gestamp ha confeccionado con la Tooling División en Bizkaia, junto al apoyo institucional, presenta connotaciones sociales y laborales que deben salir a la luz. Gestamp puede ser un motor económico pero desde luego no es un motor social, no con las condiciones que una y otra vez hay que disputarle en cada planta que crea, subroga o compra.

Empezaremos poco a poco a ir sacando todo lo que cada planta esconde, sufre o disputa mediante la publicación en este portal de los INFOs, y generaremos un escenario publico en el que alguien tenga que dar explicaciones de la hoja de ruta que lleva esta organización en su política de relaciones laborales y modelo de negocio en Bizkaia.


LABek abian jarri du lantalde bat, Gestamp Tooling Bizkaiako lantokietako 23 ordezkariz osatua; hartan Estampaciones Bizkaiako partaideek aktiboki jardun dira, Gestampek Bizkaia erakundearen erreferente gisa.

Talde horrek barne mailan ezarri ditu jarduteko oinarriak: Bizkaiko Industria Federazioaren LABen mende dago zuzenean eta Eskumaldeko zein Ezkerraldeko Metalgintzaren arduradunen laguntzaz dihardu. Egitura berri honen euskarri logistiko gisa Gestamp Tooling Bizkaiako langile-ordezkarien taldearen eta sindikatuaren arteko koordinatzailea izendatu da.

LABek, aipatu taldean, lantoki bakoitzaren premiak eta arazoak aztertuko ditu, eta ordenaz eta haietako bakoitzaren errealitateei erantzunez, beren ordezkariekin batera diseinatuko du, guztion helburua lortzearren, egin beharreko bidea.

Gestampek Bizkaian duen Tooling Divisionekin batera, erakundeen laguntzaz, landu duen mapak agerian utzi ditu ezagutarazi behar diren konnotazio sozialak eta laboralak. Gestamp ekonomia eragilea izan daiteke, baina egia esateko, ez da inongo eragile sozialik, ez behintzat sortzen, subrogatzen edota erosten duen lantoki bakoitzean behin eta berriz borrokatu behar izaten zaizkion baldintzekin.

INFO hauek argitaratuta lantoki bakoitzean gordetzen den, jasan ohi den edota eztabaidatzen den guztia pitinka ezagutaraziko dugu; jendarteko egoera sortuko dugu, non norbaitek azalpenak eman behar izango dituen erakunde horrek egiten duenaz darabilen lan harremanetako politikagintzan eta Bizkaian duen negozio ereduan.